نویسنده و طراح پروژه: امیر برمج
استاد راهنما: مهندس امینی

سال تحصیلی 96-97
دانشکده فنی مهندسی میرزاکوچک صومعه سرا


صفحه اصلی